Reasons you need to get yourself an E-mountain bik...